منو
سبد خرید

کافی بار

تولید کننده: دکوکاران مدل: KF100
کافی بار خانگی کافه بار خانگی در انواع مختلفی همچون میز کافی بار، استند کافی، متحرک و کمد کافی بار در بازار موجود است. برای ساخت هریک از این مدل‌ها با‌توجه‌به محل قرارگیری از متریال خاصی استفاده می‌شود. همچنین با هدف انطباق بیشتر، کافی‌بارهای خانگی تنوع رنگ بالایی نیز دارند. نوع متریال، سبک طراحی..
9,200,000 تومان
تولید کننده: دکوکاران مدل: KF101
کافی بار خانگی کافه بار خانگی در انواع مختلفی همچون میز کافی بار، استند کافی، متحرک و کمد کافی بار در بازار موجود است. برای ساخت هریک از این مدل‌ها با‌توجه‌به محل قرارگیری از متریال خاصی استفاده می‌شود. همچنین با هدف انطباق بیشتر، کافی‌بارهای خانگی تنوع رنگ بالایی نیز دارند. نوع متریال، سبک طراحی..
11,400,000 تومان
تولید کننده: دکوکاران مدل: KF102
کافی بار خانگی کافه بار خانگی در انواع مختلفی همچون میز کافی بار، استند کافی، متحرک و کمد کافی بار در بازار موجود است. برای ساخت هریک از این مدل‌ها با‌توجه‌به محل قرارگیری از متریال خاصی استفاده می‌شود. همچنین با هدف انطباق بیشتر، کافی‌بارهای خانگی تنوع رنگ بالایی نیز دارند. نوع متریال، سبک طراحی..
13,800,000 تومان
تولید کننده: دکوکاران مدل: KF103
کافی بار خانگی کافه بار خانگی در انواع مختلفی همچون میز کافی بار، استند کافی، متحرک و کمد کافی بار در بازار موجود است. برای ساخت هریک از این مدل‌ها با‌توجه‌به محل قرارگیری از متریال خاصی استفاده می‌شود. همچنین با هدف انطباق بیشتر، کافی‌بارهای خانگی تنوع رنگ بالایی نیز دارند. نوع متریال، سبک طراحی..
14,600,000 تومان
تولید کننده: دکوکاران مدل: KF104
کافی بار خانگی کافه بار خانگی در انواع مختلفی همچون میز کافی بار، استند کافی، متحرک و کمد کافی بار در بازار موجود است. برای ساخت هریک از این مدل‌ها با‌توجه‌به محل قرارگیری از متریال خاصی استفاده می‌شود. همچنین با هدف انطباق بیشتر، کافی‌بارهای خانگی تنوع رنگ بالایی نیز دارند. نوع متریال، سبک طراحی..
15,800,000 تومان
تولید کننده: دکوکاران مدل: KF105
کافی بار خانگی کافه بار خانگی در انواع مختلفی همچون میز کافی بار، استند کافی، متحرک و کمد کافی بار در بازار موجود است. برای ساخت هریک از این مدل‌ها با‌توجه‌به محل قرارگیری از متریال خاصی استفاده می‌شود. همچنین با هدف انطباق بیشتر، کافی‌بارهای خانگی تنوع رنگ بالایی نیز دارند. نوع متریال، سبک طراحی..
9,800,000 تومان
تولید کننده: دکوکاران مدل: KF106
کافی بار خانگی کافه بار خانگی در انواع مختلفی همچون میز کافی بار، استند کافی، متحرک و کمد کافی بار در بازار موجود است. برای ساخت هریک از این مدل‌ها با‌توجه‌به محل قرارگیری از متریال خاصی استفاده می‌شود. همچنین با هدف انطباق بیشتر، کافی‌بارهای خانگی تنوع رنگ بالایی نیز دارند. نوع متریال، سبک طراحی..
10,800,000 تومان
تولید کننده: دکوکاران مدل: KF107
کافی بار خانگی کافه بار خانگی در انواع مختلفی همچون میز کافی بار، استند کافی، متحرک و کمد کافی بار در بازار موجود است. برای ساخت هریک از این مدل‌ها با‌توجه‌به محل قرارگیری از متریال خاصی استفاده می‌شود. همچنین با هدف انطباق بیشتر، کافی‌بارهای خانگی تنوع رنگ بالایی نیز دارند. نوع متریال، سبک طراحی..
8,300,000 تومان
تولید کننده: دکوکاران مدل: KF108
کافی بار خانگی کافه بار خانگی در انواع مختلفی همچون میز کافی بار، استند کافی، متحرک و کمد کافی بار در بازار موجود است. برای ساخت هریک از این مدل‌ها با‌توجه‌به محل قرارگیری از متریال خاصی استفاده می‌شود. همچنین با هدف انطباق بیشتر، کافی‌بارهای خانگی تنوع رنگ بالایی نیز دارند. نوع متریال، سبک طراحی..
7,900,000 تومان
تولید کننده: دکوکاران مدل: KF109
کافی بار خانگی کافه بار خانگی در انواع مختلفی همچون میز کافی بار، استند کافی، متحرک و کمد کافی بار در بازار موجود است. برای ساخت هریک از این مدل‌ها با‌توجه‌به محل قرارگیری از متریال خاصی استفاده می‌شود. همچنین با هدف انطباق بیشتر، کافی‌بارهای خانگی تنوع رنگ بالایی نیز دارند. نوع متریال، سبک طراحی..
7,800,000 تومان
تولید کننده: دکوکاران مدل: KF110
کافی بار خانگی کافه بار خانگی در انواع مختلفی همچون میز کافی بار، استند کافی، متحرک و کمد کافی بار در بازار موجود است. برای ساخت هریک از این مدل‌ها با‌توجه‌به محل قرارگیری از متریال خاصی استفاده می‌شود. همچنین با هدف انطباق بیشتر، کافی‌بارهای خانگی تنوع رنگ بالایی نیز دارند. نوع متریال، سبک طراحی..
8,600,000 تومان
تولید کننده: دکوکاران مدل: KF111
کافی بار خانگی کافه بار خانگی در انواع مختلفی همچون میز کافی بار، استند کافی، متحرک و کمد کافی بار در بازار موجود است. برای ساخت هریک از این مدل‌ها با‌توجه‌به محل قرارگیری از متریال خاصی استفاده می‌شود. همچنین با هدف انطباق بیشتر، کافی‌بارهای خانگی تنوع رنگ بالایی نیز دارند. نوع متریال، سبک طراحی..
9,400,000 تومان
تولید کننده: دکوکاران مدل: KF112
کافی بار خانگی کافه بار خانگی در انواع مختلفی همچون میز کافی بار، استند کافی، متحرک و کمد کافی بار در بازار موجود است. برای ساخت هریک از این مدل‌ها با‌توجه‌به محل قرارگیری از متریال خاصی استفاده می‌شود. همچنین با هدف انطباق بیشتر، کافی‌بارهای خانگی تنوع رنگ بالایی نیز دارند. نوع متریال، سبک طراحی..
9,100,000 تومان
نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)